Weekly Fishing Heart Event !


กิจกรรมใหม่ : Weekly Fishing Heart Event !

Select Language

 

ระยะเวลาเริ่มกิจกรรม : วันที่ 01 สิงหาคม 2565

ระยะเวลาสิ้นสุดกิจกรรม : วันที่ 15 สิงหคม 2565 (หลังปิดปรับปรุงประจำสัปหาด์)

รายละเอียดกิจกรรม

  1. เก็บสะสมไอเทม Red Heart (Event) เพื่อนำมาแลกของรางวัล
  2. Red Heart (Event) สามารถได้รับจากการตกปลา
  3. สามารถสะสมไอเทมแล้วนำไปแลกที่ Npc Stacy ใน Loa Castle
  4. เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมไอเทม Red Heart (Event) และ ร้านแลกกิจกรรมจะถูกนำออกจากเกม

ตัวอย่างไอเทมกิจกรรม


ร้านค้าแลกไอเทมกิจกรรมตกปลา


ร้านค้า NPC Stacy


อัตราการแลกไอเทม


ตัวอย่างชุดคอสตูม

 


 

 

 

---------------------------------------------------------------------------

 

ช่องทางการติดต่อ

Facebook : www.facebook.co.th

Website : www.dekaron-retro.online

Discord : https://discord.gg/U6wV52Y7An